هزینه‌های ثبت نام

  دانشجو عضو هیات علمی سایرین
مبالغ درج شده در جدول مربوط به ثبت نام بدون مقاله یا با یک مقاله است.
 
       
       

پذیرایی بین جلسات و ناهار در هزینه ها در نظر گرفته شده است.

برای اطلاع از جزئیات هزینه ها و نحوه پرداخت کلیک کنید.