سازمان کنفرانس

رئیس کنفرانس:
دکتر محمدرضا امیدخواه نسرین (رئیس پژوهشگاه)
دبیر علمی:
دکتر منوچهر وثوقی (عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف)
دبیر اجرایی:
دکتر رضا پناهی (عضو هیات علمی پژوهشگاه)
مسئول اجرایی دبیرخانه کنفرانس: مهندس الهه مطاعی (پژوهشگر)