اعضای کمیته علمی

  نام پست سازمانی موسسه محل خدمت
1 دکتر منوچهر وثوقی (دبیر علمی) عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
2 دکتر وحید تقی خانی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
3 دکتر بابک مختارانی عضو هیات علمی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
4 دکتر حمیدرضا مرتهب عضو هیات علمی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
5 دکتر فرشاد یزدانی عضو هیات علمی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
6 دکتر کورش تبار حیدر عضو هیات علمی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
7 دکتر سید حمید احمدی عضو هیات علمی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
8 دکتر مریم وثوق عضو هیات علمی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
9 دکتر سیدعباس شجاع الساداتی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
10 دکتر نادر مختارانی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
11 دکتر محمدرضا علوی مقدم عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
12 دکتر بابک بنکدارپور عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
13 دکتر مجید بغدادی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
14 دکتر محمد حسین صراف زاده عضو هیات علمی دانشگاه تهران
15 دکتر امیر سالمی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
16 دکتر شاهرخ شاه حسینی عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت
17 دکتر روحا کسری کرمانشاهی عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
18 دکتر افضل کریمی عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
19 دکتر رسول خلیل زاده عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
20 دکتر مسعود بهشتی عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
21 دکتر فاطمه تابنده عضو هیات علمی پژوهشگاه ملی ژنتیک و زیست فناوری
22 دکتر محمد پازوکی عضو هیات علمی پژوهشگاه مواد و انرژی
23 دکتر سهیلا شکرالله زاده عضو هیات علمی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
24 دکتر نیازمحمد محمودی عضو هیات علمی مؤسسه علوم و فناوری رنگ و پوشش
25 دکتر امید بزرگ حداد عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار
26 دکتر ابراهیم علایی عضو هیات علمی پژوهشگاه صنعت نفت