پوستر برتر

پوستر برتر

پس از بررسی به عمل آمده و با در نظر گرفتن موارد ذیل به جای یک مقاله، چندین پوستر برگزیده شدند .

پوستر داوران و اعضای کمیته علمی با وجود کیفیت بالا مورد ارزیابی قرار نگرفتند و از رقابت خارج بودند.

پوسترهای برگزیده دارای امتیاز نزدیک هستند و بنابراین به جای یک پوستر 5 پوستر انتخاب شد و مبلغ جایزه نقدی 100 هزار تومان خواهد بود.

با توجه به تعداد بالای پوسترهای برگزیده، گواهی پوستر برتر به نویسندگان ارائه نخواهد شد.

از شخص ارسال کننده مقاله درخواست می شود شماره کارت بانکی خود را از طریق ایمیل به دبیرخانه ارسال نماید.

Code ArticleTitleEn ArticleAuthorsEn
140 Loading Of nickel phthalocyanine onto functionalized mesoporous KIT-6: Its application in photodegradation of hazardous pollutants Ebrahim Mousali, Mohammad Ali Zanjanchi
179 Enhancement of antifouling properties of PVC membranes by using graphene oxide nanosheets in membrane bioreactor (MBR) Soroush Khakpour, Yoones Jafarzadeh, Reza Yegani
182 application of membrane distillation technology for treating saline water of Sarcheshme Copper refinery Negar Mahmoudi Meymand, Jalal Shaygan, Marzieh Bagheri
206 Recycling of gallium from waste LED chips Majid Maarefvand, Saeed Sheibani
241 Evaluating the Efficiency of Vetiver Grass (Vetiver zizanioides L. NASH) in cleaning oil-contaminated soils in pilot scale Somayeh Ghanbarpour Mamaghani, Seyed Mohamad Mehdi Dastgheyb, Ebrahim Alaei, Hassan Tirandaz, Masome Shayan, Behnam Rasekh, Ali Ziaedini