گواهی های قابل ارائه در روز برگزاری کنفرانس

گواهی های قابل ارائه در روز برگزاری کنفرانس:

  • گواهی حضور در کنفرانس: به فردی که در روز کنفرانس در محل برگزاری حاضر است و پیشتر در وب سایت کنفرانس ثبت نام نموده و هزینه مربوط را پرداخت کرده باشد.
  • گواهی ارائه مقاله: به فردی که در روز کنفرانس، پوستر را در محل پیش بینی شده نصب نماید و در زمان داروی کنار پوستر حضور داشته باشد. این گواهی به نام شخصی که مقاله را از طریق وب سایت کنفرانس ارسال کرده صادر میگردد. این گواهی حاوی نام مقاله و اسامی تمام نویسندگان است. با تصمیم کمیته علمی نوع ارائه مقاله (پوستر) در گواهی ها ذکر نمیگردد.
  • گواهی مالی: به فردی که هزینه ثبت نام را پرداخت نموده است.

گواهی های بالا به نام فردی صادر می گردد که در وب سایت ثبت نام کرده، مقاله ارسال کرده و هزینه را پرداخت کرده باشد.

  • گواهی داوری: به اعضای محترم هیات علمی که در فرایند داوری مقالات مشارکت داشته اند.