نحوه ملاحظه تایید پرداخت

برای اطمینان از تایید پرداخت توسط دبیرخانه: دو روز بعد از انجام پرداخت در صفحه کاربری به بخش "پرداخت حق ثبت نام و نقص مدرک" بروید.

 در این صفحه مبلغ "پرداختی بدون تاخیر"  و "پرداختی تایید نشده" را بررسی فرمایید.

در صورت وجود تعارض به دبیرخانه ایمیل بزنید.

باتشکر