محورهای کنفرانس

کلیه فرآیندهای پالایش آب، پساب، خاک و هوا شامل:

 • انعقاد و لخته سازی
 • فرآیندهای هوازی و بی هوازی
 • رسوب دهی شیمیایی
 • شناور سازی با هوای محلول
 • فرآیندهای غشایی و فیلتراسیون (میکروفیلتراسیون، الترافیلتراسیون، اسمز معکوس، نانوفیلتراسیون، الکترودیالیز)
 • فرآیندهای استریل سازی و ضد عفونی آب، خاک و هوا (کلرزنی، اشعه مافوق بنفش، اوزون)
 • فرآیندهای جذب آلاینده ها و تبادل یون
 • رسوب زدایی
 • نمک زدایی
 • زیست پالایی و زیست فیلتر ها
 • تبدیل و زیست تبدیل آلاینده ها (کاتالیستی، استوکیومتری، آنزیمی، اکسیداسیون پیشرفته)
 • تولیدسوخت و انرژی از انواع پسماندو پساب
 • تولید محصولات با ارزش از انواع پسماند
 • استخراج مواد با ارزش از پسماند
 • فرآیند امحاء پسماند جامد و خطرناک
 • فرایندهای نوین در پالایش محیط زیست
 • نانوتکنولوژی در پالایش محیط زیست
 • شناسایی، اندازه گیری و پایش آلاینده ها
 • مدل سازی و شبیه سازی
 • سایر فرآیندهای مرتبط

 

فرایند های سولفورزدایی از نفت و گاز، تیمار کاستیک مستعمل، فروشویی زیستی، فرایندهای خالص سازی و جداسازی انواع گازها، گیاه پالایی، اقتصاد و محیط زیست، به کارگیری فناوری های جغرافیا در محیط زیست، و...   در دسته بندی "سایر فرایندهای مرتبط" قرار می گیرند.

 

نوع مقالات قابل پذیرش:

 • پژوهشی: ارائه دستاوردهای تجربی و تئوری
 • مروری: جمع آوری و ارائه آخرین دستاوردها علمی در خصوص فرآیندی خاص
 • موردپژوهی: توضیح یک چالش خاص زیست محیطی و نحوه حل آن که در صنعت اجرا شده باشد
 • چالش شناسی: معرفی چالش های زیست محیطی یک صنعت خاص

 

بدینوسیله از کلیه صنعتگران، پژوهشگران، علاقمندان و فعالان حقیقی و حقوقی حوزه محیط زیست، و دانش آموختگان رشته های مهندسی شیمی، مهندسی عمران، مهندسی محیط زیست، مهندسی مکانیک، مهندسی کشاورزی، مهندسی انرژی های تجدید پذیر، مهندسی مواد، شیمی، بیولوژی، میکروبیولوژی، زیست فناوری، بهداشت محیط، اقتصاد، جغرافیا و .... برای شرکت در کنفرانس دعوت می شود.