راهنمای آماده سازی مقاله

راهنمای تهیه پوستر (کلیک کنید).

اطلاعات بیشتر در داخل فایل الگو در دسترس است.

 

راهنمای تهیه چکیده:

فقط چکیده مقاله از نویسندگان دریافت و داوری خواهد شد (مقاله کامل دریافت نخواهیم کرد).
خلاصه مقالات باید به زبان انگلیسی و مطابق قالب پیشنهادی تنظیم شده  باشد.
تعداد کلمات متن اصلی خلاصه مقاله بین  100 تا 220 در یک صفحه طبق  قالب پیشنهادی تهیه شده باشد.
خلاصه مقالات  شامل  مقدمه ، روشها، نتایج و داده های تجربی و بحث و نتیجه گیری باشد.
۳ تا ۵ واژه کلیدی در انتهای چکیده به ترتیب حروف الفبا آورده شود.
چکیده تهیه شده در قالب  فایلWord تهیه و در سایت بارگذاری شود.
 قلم Times New Roman ،  اندازه قلم متن 12 و  متن به شکل  Justified باشد.
عنوان مقاله با اندازه قلم 14 Bold ، اسامی و نشانی نویسندگان با  اندازه 12 و همه آنها وسط چین باشد. 
فاصله خطوط 1.5  و حاشیه صفحه 2.5 سانتی متر در چهار طرف صفحه باشد

تهیه پوستر و ارائه سخنرانی به زبان فارسی خواهد بود.

نوع چکیده قابل پذیرش

  • پژوهشی: ارائه دستاوردهای تجربی و تئوری
  • مروری: جمع آوری و ارائه آخرین دستاوردها علمی در خصوص فرآیندی خاص
  • موردپژوهی: توضیح یک چالش خاص زیست محیطی و نحوه حل آن که در صنعت اجرا شده باشد
  • چالش شناسی: معرفی چالش های زیست محیطی یک صنعت خاص
 
 

قابل توجه دانشجویان

مقالات مستخرج از پایان نامه بایستی با موافقت استادان راهنما و مشاور ارسال گردد. دانشجویان عزیز توجه نمایند ارائه مقالات مستخرج از پایان نامه در کنفرانس و درج ان در رزومه بدون ذکر نام اسم استادان راهنما نکته منفی تلقی می گردد.