نحوه ثبت نام و ارسال مقاله

  • کلیه فرآیندهای دریافت و داوری مقالات از طریق وب سایت انجام خواهد شد.
  • مقالات به صورت چکیده و به زبان انگلیسی خواهد بود و داوری مقالات بر اساس چکیده انجام خواهد شد.
  • ارائه مقالات به شکل پوستر و سخنرانی خواهد بود (به زبان فارسی).
  • به پوسترهای برتر تاییدیه اهدا خواهد شد.
  • تعداد مقالات ارسالی برای نویسندگان محدودیت ندارد.
  • گواهی شرکت در کنفرانس، گواهی ارائه مقاله، و فایل کتابچه به شرکت کنندگان اهدا خواهد شد.
  • گواهی شرکت در کنفرانس صرفا به نام فرد ثبت نام کننده صادر خواهد شد.
  • برای مقالات ارائه شده به شکل پوستر ، یک نسخه گواهی ارائه مقاله به شکل کلی با ذکر نام همه نویسندگان صادر خواهد شد.
  • برای مقالات ارائه شده به صورت سخنرانی ، یک گواهی سخنرانی به نام سخنران صادر خواهد شد. اطلاعات سایر نویسندگان نیز در گواهی ذکر خواهد شد.
  • در صورت تمایل، از نویسندگان چکیده های برتر تقاضای مقاله کامل خواهد شد. مقالات کامل تحت داوری سریع برای چاپ در مجلات علمی-پژوهشی یا علمی-ترویجی مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری قرار خواهد گرفت.

 

پیرو توافق به عمل امده با سردبیر مجله "شیمی سبز و فناوری های پایدار"، از نویسندگان چکیده های برتر تقاضای مقاله کامل خواهد شد. مقالات کامل تحت داوری سریع برای چاپ در مجله مذکور قرار خواهد گرفت.