تعداد موارد: 20 - در حال نمایش صفحه: 1 از 2

پوستر برتر

پس از بررسی به عمل آمده و با در نظر گرفتن موارد ذیل به جای یک مقاله، چندین پوستر برگزیده شدند .

پوستر داوران و اعضای کمیته علمی با وجود کیفیت بالا مورد ارزیابی قرار نگرفتند و از رقابت خارج بودند.

پوسترهای برگزیده دارای امتیاز نزدیک هستند و بنابراین به جای یک پوستر 5 پوستر انتخاب شد و مبلغ جایزه نقدی 100 هزار تومان خواهد بود.

با توجه به تعداد بالای پوسترهای برگزیده، گواهی پوستر برتر به نویسندگان ارائه نخواهد شد.

از شخص ارسال کننده مقاله درخواست می شود شماره کارت بانکی خود را از طریق ایمیل به دبیرخانه ارسال نماید.

Code ArticleTitleEn ArticleAuthorsEn
140 Loading Of nickel phthalocyanine onto functionalized mesoporous KIT-6: Its application in photodegradation of hazardous pollutants Ebrahim Mousali, Mohammad Ali Zanjanchi
179 Enhancement of antifouling properties of PVC membranes by using graphene oxide nanosheets in membrane bioreactor (MBR) Soroush Khakpour, Yoones Jafarzadeh, Reza Yegani
182 application of membrane distillation technology for treating saline water of Sarcheshme Copper refinery Negar Mahmoudi Meymand, Jalal Shaygan, Marzieh Bagheri
206 Recycling of gallium from waste LED chips Majid Maarefvand, Saeed Sheibani
241 Evaluating the Efficiency of Vetiver Grass (Vetiver zizanioides L. NASH) in cleaning oil-contaminated soils in pilot scale Somayeh Ghanbarpour Mamaghani, Seyed Mohamad Mehdi Dastgheyb, Ebrahim Alaei, Hassan Tirandaz, Masome Shayan, Behnam Rasekh, Ali Ziaedini

به نظر می رسد برخی از پژوهشگران علاقمندان به ثبت نام در کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران به اشتباه در وب سایت این کنفرانس ثبت نام نموده اند.

لازم به توضیح است ارتباطی بین دو همایش نیست و عواقب هرگونه اشتباهی بر عهده ثبت نام کننده خواهد بود.

ادرس وب سایت کنگره مذکور http://biosystemcongress.ir/Pages/Default.aspx است

 

نویسنده گرامی لطفا کد مقاله (شماره مقاله) خود را از جدول زیر بیابید و در روز کنفرانس مطابق برنامه در محل پیش بینی شده نصب نمایید.

زمانبندی نصب پوسترها

Code ArticleTitleEn ArticleAuthorsEn ArticleSections
100 Arsenic Removal from Aqueous Solution Using Tio2 Nanoparticles (anatase) in similar groundwater condition Atieh Nazari, Mohammad Nakhaei, Ahmad Reza Yari فرآیندهای جذب آلاینده ها و تبادل یون
101 Heavy metal ions adsorption using nanochitosan in batch process Camellia Zareie, Ghasem Najafpour Darzi, Mazyar Sharifzadeh baei فرآیندهای جذب آلاینده ها و تبادل یون
102 Fabrication and characterization of magnetic nanoparticles for removing Carmoisine from aqueous solution using Taguchi optimization Seyedeh Mahsa Seyed danesh, Hossein Faghihian, Shahab Shariati فرآیندهای جذب آلاینده ها و تبادل یون
103 Synthesies of nanomesoporous carbons for removal of Reactive Yellow 160 from aqueous solutions Sanaz Toutounchi, Shahab Shariaty, Kazem Mahanpoor فرآیندهای جذب آلاینده ها و تبادل یون
104 Biosorption of methylene blue from aqueous solutions by microalgae Scenedesmus in the presence of sodium dodecyl sulfate Anis Salimi, Aliakbar Roosta فرآیندهای جذب آلاینده ها و تبادل یون
105 Removal of cadmium and nickel from aqueous solution by natural and modified bentonite Hajar Merrikhpour, Seyedeh Bahareh Azimi فرآیندهای جذب آلاینده ها و تبادل یون
106 Evaluation of the adsorption kinetics of the antibiotic ciprofloxacin by nano-clay Parisa Meshinchi, Hassan Aghdasinia, Seyed Jamaleddin Peighambardoust فرآیندهای جذب آلاینده ها و تبادل یون
107 The Study of Absorption Kinetics of Congo red dye on peanut sticks waste in batch system Shaqayeq Vahidi, Gholam Khayati, Fereshteh Raouf فرآیندهای جذب آلاینده ها و تبادل یون
108 Cyclodextrin-Epichlorohydrin synthesis and its application in organic pollutants removal from compost leachate: Isotherm and kinetic study Ziba Afsar Sangari, Javad Sayyad Amin, Alireza Pendashteh فرآیندهای جذب آلاینده ها و تبادل یون
109 Chromium ion absorption from the oil refinery wastewater using the water hyacinth plant Mohammad Reza Talaghat, Zohreh Karimi فرآیندهای جذب آلاینده ها و تبادل یون
110 Application of zeolites in heavy metals removal from aqueous solutions Amir Ahmadi Zahrani, Bita Ayati فرآیندهای جذب آلاینده ها و تبادل یون
111 Screening and optimization of effective factors in adsorption of Co from waste waters on 13X zeolite by using fractional fractorial design Farideh Bandarchian, Shoeib Jafari فرآیندهای جذب آلاینده ها و تبادل یون
112 Review on Sulfur Dioxide Pollutant Removal Methods Using Rotating Packed Bed (RPB) Reactor Technology Yousef Mousavi, Alireza Miroliaei فرآیندهای جذب آلاینده ها و تبادل یون
113 Adsorption of Bisphenol A from Aqueous Solution by Organobentonite Ramazan Ali Dianati Tilaki, Omran Shaban Zadeh Seraji فرآیندهای جذب آلاینده ها و تبادل یون
114 Removal of Carbon Dioxide from Combustion Gas by Amine Modified Activated Carbon Ramazan Ali Dianati tilaki, Fatemeh Norouzi Shad فرآیندهای جذب آلاینده ها و تبادل یون
115 Synthesis of amino-functionalized Fe3O4@SiO2 Core–Shell magnetic nanoparticles for rapid removal and recovery of Ni(II) ions Fatemeh Jafari, Yadollah Nikpour, Abbas Jamali, Asma Hosseini, Alimohammad Sanati فرآیندهای جذب آلاینده ها و تبادل یون
116 Investigating on effect of nanomaterials in lignin-based hydrogels for removal of heavy metals Elham JafariGol, Mahsa Baghban Salehi, Hamidreza Mortaheb فرآیندهای جذب آلاینده ها و تبادل یون
117 A review on diclofenac adsorption from aqueous solutions, comparing different adsorbents Fateme Poorsharbaf Ghavi, Fereshteh Raouf, Ahmad Dadvand Koohi فرآیندهای جذب آلاینده ها و تبادل یون
118 Investigation on Iron oxide usage on arsenic removal from aqueous solution Sahar Safavi Hir, Fereshteh Raouf, Behrooz Abbasi Souraki فرآیندهای جذب آلاینده ها و تبادل یون
119 A comparison between surfactant-modified zeolite and activated carbon for simultaneous removal of cations and oxyanions Soroosh Roshan Zekavat, Fereshteh Raouf, Siyamak Ashraf Talesh فرآیندهای جذب آلاینده ها و تبادل یون
120 Nanocomposite Hydrogel Adsorbents for Removal of Methylene Blue from Aqueous Solutions: Optimization Using the Taguchi Experimental Design Ehsan Roufegari-Nejhad, Mohammad Sirousazar, Vahid Abbasi-Chiyaneh, Farshad Kheiri فرآیندهای جذب آلاینده ها و تبادل یون
121 Adsorptive removal of Curcumin from water using metal-organic frameworks Maral Rahim Soroush, Roozbeh Malek Mohammadi, Abdollah Zarghampour, Aliakbar Tarlani فرآیندهای جذب آلاینده ها و تبادل یون
122 A systematic approach to study functionalization of MCM-41: Its application in removal of pigments Sajad Pourasodeh, Mohammad Ali Zanjanchi فرآیندهای جذب آلاینده ها و تبادل یون
123 Organic dye absorption by HKUST-1 Maral Rahim Soroush, Roozbeh Malek Mohammadi, Abdollah Zarghampour, Aliakbar Tarlani فرآیندهای جذب آلاینده ها و تبادل یون
124 Removal enzacamene pollutant from water samples by highly adsorbent of mesoporous silica Zahra Monjezi, Maryam Vosough, Aliakbar Tarlani فرآیندهای جذب آلاینده ها و تبادل یون
125 Benzene, Toluene and o-Xylene (BTX) removal from aqueous solutions using activated carbon fabrics Razieh Salehi, Fatemeh Dadashian, Mohammad Abedi فرآیندهای جذب آلاینده ها و تبادل یون
126 Synthesis of poly aniline/ magnetite nanocomposite for removal of cadmium from wastewater Amir Mohammad Hosseini فرآیندهای جذب آلاینده ها و تبادل یون
127 Highly selective extraction of bromide ions from seawater by a novel ion-imprinted membrane Farzan Esmaali, Khashayar Ghanbarie فرآیندهای جذب آلاینده ها و تبادل یون
128 Adsorptive removal of Cr(VI) from aqueous environment using Eco-friendly Fe3O4-Ag nanocomposites Mahsa Hojjati, Esmaeil Soleimani فرآیندهای جذب آلاینده ها و تبادل یون
129 Carbon nanotubes for heavy metal adsorption from water Paria Rostamzadeh, Fahimeh Farshi Azhar فرآیندهای جذب آلاینده ها و تبادل یون
130 Extrusion of boehmite for fabrication of gamma alumina as efficient absorbent for removal of reactive dye from wastewater in continuous system Amirhossein Razm, Amin Salem فرآیندهای جذب آلاینده ها و تبادل یون
131 Producing a biopolymer based on Whey protein concentrate, for remediation of azo dyes from wastewater. Shabboo Rahimi Aghdam, Dina Morshedi فرآیندهای جذب آلاینده ها و تبادل یون
132 Comparison of effects of gas oil and heavy metal lead on changes in plastic and macro-structural properties of clay soils with low and high plasticity index Omidreza Bahadori Nezhad, Mohammad Shirdel, Saeed Hajirajabi فرآیندهای جذب آلاینده ها و تبادل یون
133 Removal Cr(VI) and Cu(II) using sodium alginate-hydroxyapatite nanocomposite magnetic Mahboubeh Jourbonyan, Ahmad Dadvand Koohi فرآیندهای جذب آلاینده ها و تبادل یون
134 Nanotublar halloysite clay for removal of heavy metals from aqueous solution Aylin Ahmadinia, Fahimeh Farshi Azhar فرآیندهای جذب آلاینده ها و تبادل یون
135 Adsorption of organic dyes using magnetic polysaccharides Aylin Ahmadinia, Fahimeh Farshi Azhar فرآیندهای جذب آلاینده ها و تبادل یون
136 The production of activated carbon from leaf and its application for nitrate removal from wastewater Fatemeh Diba, Ali Ashrafi فرآیندهای جذب آلاینده ها و تبادل یون
137 Significant reduction of colored and metallic species found in the textile industry effluent by using a nanotechnology-based analyte removal technique Ali Niazi, Armin Geroyan, Saeedeh Rahimi Farahani فرآیندهای جذب آلاینده ها و تبادل یون
140 Loading Of nickel phthalocyanine onto functionalized mesoporous KIT-6: Its application in photodegradation of hazardous pollutants Ebrahim Mousali, Mohammad Ali Zanjanchi تبدیل و زیست تبدیل آلاینده ها (کاتالیستی، استوکیومتری، آنزیمی، اکسیداسیون پیشرفته)
141 Photocatalytic treatment of synthetic wastewater containing Reactive blue 19 (RB19) dye using WO3 nanoparticles Mohammad Delnavaz, Negar Namjoo تبدیل و زیست تبدیل آلاینده ها (کاتالیستی، استوکیومتری، آنزیمی، اکسیداسیون پیشرفته)
142 Photodegradation of organic dye in water using CuWO4 nanoparticle and CuWO4/NiO nanocomposite: synthesis and characterization Farideh Sedighi, Mohsen Behpour, Mahdiyeh Esmaeili-Zare تبدیل و زیست تبدیل آلاینده ها (کاتالیستی، استوکیومتری، آنزیمی، اکسیداسیون پیشرفته)
143 Comparison of the advanced oxidation processes and adsorption with Chitosan-Zeolite composite in reducing the amount of airport waste water containing glycol pollution Pedram Azimi, Kambiz Tahvildari, Pirouz Derakhshy, Freshte Motiee تبدیل و زیست تبدیل آلاینده ها (کاتالیستی، استوکیومتری، آنزیمی، اکسیداسیون پیشرفته)
144 Silicon Carbide in Photocatalytic Degradation of Organic Pollutants in Wastewater of Paper Industry Hamidreza Behtooei, Maryam Afsharpour تبدیل و زیست تبدیل آلاینده ها (کاتالیستی، استوکیومتری، آنزیمی، اکسیداسیون پیشرفته)
145 Silicon Carbide as an Efficient Photocatalyst for Oxidation of Dibenzothiophene Hamidreza Behtooei, Maryam Afsharpour تبدیل و زیست تبدیل آلاینده ها (کاتالیستی، استوکیومتری، آنزیمی، اکسیداسیون پیشرفته)
146 Sonochemical Synthesis and Photoactivity of Neodymium Vanadate Nanostructures as a Potential Catalyst for Water Purification Rozita Monsef, Masoud Salavati-Niasari تبدیل و زیست تبدیل آلاینده ها (کاتالیستی، استوکیومتری، آنزیمی، اکسیداسیون پیشرفته)
147 Using Schiff Base Ligand as a Capping Agent on Precipitation Synthesis of PrVO4 Nanoparticles and Investigation of Eliminate Dye in Contaminant Water Rozita Monsef, Masoud Salavati-Niasari تبدیل و زیست تبدیل آلاینده ها (کاتالیستی، استوکیومتری، آنزیمی، اکسیداسیون پیشرفته)
148 Development and Synthetic Nano Size ZeroValent Iron (nZVI) functionalized cellulose powder as an novel adsorbent for dye removal from aqueous solutions Saeed Azimi jorjafki, Reza Ansari, Zeinab Moradi-Shoeili تبدیل و زیست تبدیل آلاینده ها (کاتالیستی، استوکیومتری، آنزیمی، اکسیداسیون پیشرفته)
149 A highly photoactive Ce-doped nano ZnS photocatalyst: Synthesis and characterization for enhanced photocatalytic degradation of congo red form aqueous sample solution Razieh Goharehei, Mohammad Hadi Givian rad, Mohammad Saber-tehrani تبدیل و زیست تبدیل آلاینده ها (کاتالیستی، استوکیومتری، آنزیمی، اکسیداسیون پیشرفته)
150 Photocatalytic Degradation of toxic dyes by Ni-doped ZnO in the presence of reactive oxidative species under UV and sunlight irradiation Zahra Kandy-Daieny, Mohammad Saber-Tehrani, Mohammad Hadi Givianrad تبدیل و زیست تبدیل آلاینده ها (کاتالیستی، استوکیومتری، آنزیمی، اکسیداسیون پیشرفته)
151 Preparation and characterization of Co-doped BiVO4 nanoparticles: Application in degradation of Rhodamine B from Aquatic Environments Sahar Farahani, Mohammad Hadi Givianrad, Fariba Zamani Hargalani تبدیل و زیست تبدیل آلاینده ها (کاتالیستی، استوکیومتری، آنزیمی، اکسیداسیون پیشرفته)
152 Preparation of g-C3N4 /rGO nanocomposite to enhanced photocatalytic degradation of organic pollutant in water Farshad Yazdani, Saeed Moslemi تبدیل و زیست تبدیل آلاینده ها (کاتالیستی، استوکیومتری، آنزیمی، اکسیداسیون پیشرفته)
153 Preparation and characterization of titanium loaded nano-ZSM-5 zeolite for environmental application Mahtab Moayedi, Mohammad Ali Zanjanchi تبدیل و زیست تبدیل آلاینده ها (کاتالیستی، استوکیومتری، آنزیمی، اکسیداسیون پیشرفته)
154 Application of trickle bed reactors in wastewater treatment Parisa Shamlou, Amir Heidari تبدیل و زیست تبدیل آلاینده ها (کاتالیستی، استوکیومتری، آنزیمی، اکسیداسیون پیشرفته)
155 Preparation and characterization of Cu-Cu2O-ZnO nano photocatalyst for water pollution removal Maryam Gharibiyan, Saeed Sheibani, Abbas Abdolhoseinzadeh تبدیل و زیست تبدیل آلاینده ها (کاتالیستی، استوکیومتری، آنزیمی، اکسیداسیون پیشرفته)
156 The formaldehyde removal from industrial wastewater Payam Parvasi, Seyyed Mohammad Jokar تبدیل و زیست تبدیل آلاینده ها (کاتالیستی، استوکیومتری، آنزیمی، اکسیداسیون پیشرفته)
157 Loading cobalt phthalocyanine onto graphene :preparation of an active photocatalyst Melika Ghaeini, Mohammad Ali Zanjanchi تبدیل و زیست تبدیل آلاینده ها (کاتالیستی، استوکیومتری، آنزیمی، اکسیداسیون پیشرفته)
158 Exploring the aquatic photodegradation of metronidazol antibiotic: comprehensive study on enhanced photocatalytic activity by coupling, supporting and optimization Hadis Derikvandi, Alireza Nezamzade-Ejhieh, Maryam Vosough تبدیل و زیست تبدیل آلاینده ها (کاتالیستی، استوکیومتری، آنزیمی، اکسیداسیون پیشرفته)
159 Degradation of Acid Red 88 azo Dye in Wastewater using Catalytic Ozonation by Fe3O4 Nanoparticles Seyed Reza Nabavi, Maryam Fahadi تبدیل و زیست تبدیل آلاینده ها (کاتالیستی، استوکیومتری، آنزیمی، اکسیداسیون پیشرفته)
160 Synthesis of Fe3O4@graphen oxide (GO) Nanocomposite and its Application to Degradation of Acid Fuchsine from Wastwater by Catalytic Ozonation Process Seyed Reza Nabavi, Maryam Fahadi تبدیل و زیست تبدیل آلاینده ها (کاتالیستی، استوکیومتری، آنزیمی، اکسیداسیون پیشرفته)
161 Electro-degradation of textile industries dyes in different operational conditions Hatam Mohammadi, Esmaeil Fatehifar تبدیل و زیست تبدیل آلاینده ها (کاتالیستی، استوکیومتری، آنزیمی، اکسیداسیون پیشرفته)
162 Comparison of photocatalytic activity of exfoliated graphitic carbon nitrides in degradation of organic pollutant in water Samira Amiri, Farshad Yazdani, Hamid Reza Mortaheb تبدیل و زیست تبدیل آلاینده ها (کاتالیستی، استوکیومتری، آنزیمی، اکسیداسیون پیشرفته)
163 Decolorization of molasses wastewater by Phanerochaete chrysosporium producing manganese peroxidase as the main enzyme Manijheh Alizadeh, Iran Alemzadeh تبدیل و زیست تبدیل آلاینده ها (کاتالیستی، استوکیومتری، آنزیمی، اکسیداسیون پیشرفته)
170 Application of nanofiltration membranes in membrane bioreactors (MBRs): A Review Leila Goftary-Kakhaki, Mohammad Hossein Sarrafzadeh, Masood Rezaei-DashtArzhandi فرآیندهای غشایی و فیلتراسیون (میکروفیلتراسیون، الترافیلتراسیون، اسمز معکوس، نانوفیلتراسیون، الکترودیالیز)
171 Synthesis and characterization of graphitic carbon nitride nanosheet modified RO membranes Soulmaz Seyyed Shahabi, Najmedin Azizi, Vahid Vatanpour فرآیندهای غشایی و فیلتراسیون (میکروفیلتراسیون، الترافیلتراسیون، اسمز معکوس، نانوفیلتراسیون، الکترودیالیز)
172 Technical and economicstudy of reverse osmosis water desalination combined with solar panels Soheila Dalirian Sarabi, Milad Narimani, Sayed Ali Maboudi فرآیندهای غشایی و فیلتراسیون (میکروفیلتراسیون، الترافیلتراسیون، اسمز معکوس، نانوفیلتراسیون، الکترودیالیز)
173 Investigation of membrane fouling in an MBR and EC hybrid system Shahla Radmehr, Cyrus Ghotbi, Jalal Shayegan فرآیندهای غشایی و فیلتراسیون (میکروفیلتراسیون، الترافیلتراسیون، اسمز معکوس، نانوفیلتراسیون، الکترودیالیز)
174 A Review on Polymeric Membranes for Natural Gas Purification Zahra Seraji, Mohammad Hossain Jandaghian, Mohammad Foroughi Dahr, Hooman Fatoorehchi فرآیندهای غشایی و فیلتراسیون (میکروفیلتراسیون، الترافیلتراسیون، اسمز معکوس، نانوفیلتراسیون، الکترودیالیز)
175 Potentials and Advances in Applications of Polyacrylonitrile (PAN)-based Membranes for Pervaporation Dehydration of Organic Compounds Erfan Asadi, Seyed saeid Hosseini, Ali Ghadimi فرآیندهای غشایی و فیلتراسیون (میکروفیلتراسیون، الترافیلتراسیون، اسمز معکوس، نانوفیلتراسیون، الکترودیالیز)
176 Fabrication of Polyamide-6 Electrospun Nanofiber Mat Coated With Polyaniline as a Membrane for Separation of Oil in Water Emulsion Seyed Reza Nabavi, Mahdi Faraji, Hamed Salimi kenari فرآیندهای غشایی و فیلتراسیون (میکروفیلتراسیون، الترافیلتراسیون، اسمز معکوس، نانوفیلتراسیون، الکترودیالیز)
177 Preparation and characterization of TiO2/PU/PEG nanocomposite membrane for CO2 Separation Ahmad Bahreini, Arezoo Ghadi, Hosein Hemmati, Habib Bahreini فرآیندهای غشایی و فیلتراسیون (میکروفیلتراسیون، الترافیلتراسیون، اسمز معکوس، نانوفیلتراسیون، الکترودیالیز)
178 Optimization of operational parameters for the SO2 removal from flue gas using a microporous polypropylene HFCM Somayeh Alijani, Ramin Paydar Ravandi فرآیندهای غشایی و فیلتراسیون (میکروفیلتراسیون، الترافیلتراسیون، اسمز معکوس، نانوفیلتراسیون، الکترودیالیز)
179 Enhancement of antifouling properties of PVC membranes by using graphene oxide nanosheets in membrane bioreactor (MBR) Soroush Khakpour, Yoones Jafarzadeh, Reza Yegani فرآیندهای غشایی و فیلتراسیون (میکروفیلتراسیون، الترافیلتراسیون، اسمز معکوس، نانوفیلتراسیون، الکترودیالیز)
180 Optimization of Parameters Effecting on Separation of Gas Mixtures (O2, N2, CO2, CH4) by Modified PMP membrane with nanoparticles (Tio2, Zno, Al2O3) and their comparison Davood Zergani فرآیندهای غشایی و فیلتراسیون (میکروفیلتراسیون، الترافیلتراسیون، اسمز معکوس، نانوفیلتراسیون، الکترودیالیز)
181 Preparation and Performance Evaluation of PEG-PSf blended membranes to be used in municipal wastewater treatment Samaneh Kazemi, Yoones Jafarzadeh, Reza Yegani فرآیندهای غشایی و فیلتراسیون (میکروفیلتراسیون، الترافیلتراسیون، اسمز معکوس، نانوفیلتراسیون، الکترودیالیز)
182 application of membrane distillation technology for treating saline water of Sarcheshme Copper refinery Negar Mahmoudi Meymand, Jalal Shaygan, Marzieh Bagheri فرآیندهای غشایی و فیلتراسیون (میکروفیلتراسیون، الترافیلتراسیون، اسمز معکوس، نانوفیلتراسیون، الکترودیالیز)
183 The effect of MBRs on water reuse in water-stressed areas Parisa Keyvan hosseini, Mahsa Keyvan Hosseini, Salar Helchi, Farshid Pajoum Shariati فرآیندهای غشایی و فیلتراسیون (میکروفیلتراسیون، الترافیلتراسیون، اسمز معکوس، نانوفیلتراسیون، الکترودیالیز)
184 Vertically aligned carbon nanotube membrane for salty water desalination Hamed Azami, Mohammad Reza Omidkhah فرآیندهای غشایی و فیلتراسیون (میکروفیلتراسیون، الترافیلتراسیون، اسمز معکوس، نانوفیلتراسیون، الکترودیالیز)
185 Fabrication of adsorptive mixed matrix membranes by embedding modified montmorillonite with folic acid into polysulfone for lead removal Elham Shokri, Maryam Amiraslanloo فرآیندهای غشایی و فیلتراسیون (میکروفیلتراسیون، الترافیلتراسیون، اسمز معکوس، نانوفیلتراسیون، الکترودیالیز)
186 Combined use of biocides and MBBR reactors to reduce biofouling in membrane surfaces used in membrane processes. Hamed Noori, Ebrahim Akhondi, Hossein Sakhaeinia فرآیندهای غشایی و فیلتراسیون (میکروفیلتراسیون، الترافیلتراسیون، اسمز معکوس، نانوفیلتراسیون، الکترودیالیز)
187 Modeling of Concentrate Whey Protein Solution using Hollow Fiber Membrane in Forward Osmosis Process Seyyed Sajjad Fallah, Mohsen Mehdipourghazi, Amir Heidari فرآیندهای غشایی و فیلتراسیون (میکروفیلتراسیون، الترافیلتراسیون، اسمز معکوس، نانوفیلتراسیون، الکترودیالیز)
188 Reverse Osmosis Process Sensitivity Analysis in Carbonate and Bicarbonate permission during Distilled Water Production Amin Soleimani Mehr, Ali Ehsani, Davood Hajian Nejad, Hamid Bataghva فرآیندهای غشایی و فیلتراسیون (میکروفیلتراسیون، الترافیلتراسیون، اسمز معکوس، نانوفیلتراسیون، الکترودیالیز)
189 A comprehensive review of nanofiliteration membranes for water treatment Asma Taherinia, Ahmad Halajisani, Shahin Kharaji فرآیندهای غشایی و فیلتراسیون (میکروفیلتراسیون، الترافیلتراسیون، اسمز معکوس، نانوفیلتراسیون، الکترودیالیز)
190 Oily water treatment via porous membranes Rashed Rashidi, Karim Ghasemi Panah, Ebrahim Alaiee فرآیندهای غشایی و فیلتراسیون (میکروفیلتراسیون، الترافیلتراسیون، اسمز معکوس، نانوفیلتراسیون، الکترودیالیز)
200 Algal Wastewater Treatment and Biofuel Production Mehrnoosh Gholizadeh, Mohsen Nosrati تولیدسوخت و انرژی از انواع پسماندوپساب
201 Air pollution reduction by using the waste products from furnace stack to produce hydrogen with methanol steam reforming Seyyed Mohammad Jokar, Payam Parvasi تولیدسوخت و انرژی از انواع پسماندوپساب
202 Experimental investigation for application of Mashhad power plants solid wastes as feeds additive Ali Garmroodi Asil, Akbar Shahsavand, Shohreh Mirzaei تولید محصولات با ارزش از انواع پسماند
203 Investigation of precipitated calcium carbonate of water treatment unit of Mashhad power plants in concrete production Ali Garmroodi Asil, Akbar Shahsavand, Shohreh Mirzaei تولید محصولات با ارزش از انواع پسماند
204 Feasibility Study of bioethanol production from photosynthesis Elahe Motaee, Farhad Ahmad Talebi تولیدسوخت و انرژی از انواع پسماندوپساب
205 Environmental challenges in stone cutting industry: Water and stone residual Afshin Naderi, Mahmoud Habibian, Mohsen Masoudian استخراج مواد با ارزش از پسماند
206 Recycling of gallium from waste LED chips Majid Maarefvand, Saeed Sheibani استخراج مواد با ارزش از پسماند
207 Performance of single chamber microbial fuel cell in petroleum refinery wastewater treatment Milad Kadivarian, Ali Akbar Dadkhah, Mohsen Nasr Esfahany تولیدسوخت و انرژی از انواع پسماندوپساب
208 Petroleum refinery wastewater treating by microbial fuel cell with heat pretreated microorganisms Milad Kadivarian, Ali Akbar Dadkhah, Mohsen Nasr Esfahany تولیدسوخت و انرژی از انواع پسماندوپساب
209 Colloidal Quantum Dots for Clean Energy production Nasrin Khalilzadeh تولیدسوخت و انرژی از انواع پسماندوپساب
210 Synthesis Barium Cobaltite via pechini method as a new hydrogen storage material Fateme Sadat Razavi, Masoud Salavati Niasari تولیدسوخت و انرژی از انواع پسماندوپساب
211 Rapid extraction of rare earths through emulsion liquid membrane Maliheh Raji, Hossein Abolghasemi, Jaber Safdari استخراج مواد با ارزش از پسماند
212 life cycle assessment of second-generation Biodiesel produced from pomegranate seed oil Mahnaz Yazdani Kachoee, Seyed Soolmaz Dashti تولیدسوخت و انرژی از انواع پسماندوپساب
213 preparation of Barium Cobaltite nanoparticles by sol–gel auto-combustion for solid oxide fuel cell Fateme Sadat Razavi, Maryam Sadat Morassaei, Masoud Salavati-Niasari تولیدسوخت و انرژی از انواع پسماندوپساب
220 Identification and Determination of Selected Organic Micropollutants in Sewage Treatment Plants Effluent, Soil and Agricultural Products Neda Mirikaram, Amir Salemi, Maryam Vosough, Hadi Mashhadiabbas Esfahani شناسایی، اندازه گیری و پایش آلاینده ها
221 Chromatographic determination of two natural alkaloids in underground water samples from a pharmaceutical complex after preconcentration with molecular imprinting polymers Sayed Hamid Ahmadi, Korosh Tabar Haydar, Nader Nemati شناسایی، اندازه گیری و پایش آلاینده ها
222 Simultaneous preconcentration and determination of morphine, codeine and thebaine in underground water near the industrial state by molecular imprinting polymers using HPLC detection Sayed Hamid Ahmadi, Korosh Tabar Haydar, Nader Nemati شناسایی، اندازه گیری و پایش آلاینده ها
223 Monitoring the airborne concentrations of BTEX and formaldehyde in ambient air of Tehran, Iran Mostafa Hadei, Maryam Yarahmadi, Majid Kermani, Abbas Shahsavani شناسایی، اندازه گیری و پایش آلاینده ها
224 Study of the origin of arsenic in Iran and the prediction of contaminated regions Ehsan Neshan Shahjooei, Farshad Varaminian, Mohsen Mehdipour Ghazi شناسایی، اندازه گیری و پایش آلاینده ها
225 Survey of Nitrate, Nitrite & Phosphate Concentration in the water of the Darongar River in Dargaz County in the summer of 2017 Sedigheh Farahmandmehr, Hasan Malvandi, Ghasem Zolfaghari شناسایی، اندازه گیری و پایش آلاینده ها
226 Liquid chromatography–full scan mass spectrometry data mining for quantitation of cyclosporine-A and tacrolimus in water samples Mahsa Naghavi Sheikholeslami, Maryam Vosoogh شناسایی، اندازه گیری و پایش آلاینده ها
227 Experimental determination of LDAR effect on fugitive methane emission reduction in urban natural gas distribution network Shayan Seif, Mohammad Sadegh Yousefzadegan, Esmaeil Heibatian Ghalehsalimi, Afshin Jahanbazi Goujani شناسایی، اندازه گیری و پایش آلاینده ها
228 Determination of pollutants in water using household imaging devices Leila Khoshmaram شناسایی، اندازه گیری و پایش آلاینده ها
229 Use of deep eutectic solvents as green and efficient solvents for determination of pollutants in water and soil Leila Khoshmaram, Elham Ghaffarzadeh شناسایی، اندازه گیری و پایش آلاینده ها
230 Passive sampling with activated carbon fabric for determination of benzene, toluene, ethylbenzene and xylene (BTEX) contaminants at different regions of Tehran Razieh Salehi, Fatemeh Dadashian, Mohammad Abedi شناسایی، اندازه گیری و پایش آلاینده ها
231 Recent advances in graphene based gas sensors Paria Rostamzadeh, Fahimeh Farshi Azhar شناسایی، اندازه گیری و پایش آلاینده ها
232 Trends in different procedures for detection and determination of lead in environmental samples Leila Khoshmaram شناسایی، اندازه گیری و پایش آلاینده ها
233 Biochemical and Hematological Profiles of Goldfish (Carassius auratus gibeio) under Sublethal Effects of Dursban Sara Imanpour, Mohammad Javad Chaychi, Mohammad Reza Imanpour, Maryam Vosough شناسایی، اندازه گیری و پایش آلاینده ها
240 Bioreactors for Control of Air Pollution in Industries Hasan Mahdipour, Mohammad Dianati Tilaki زیست پالایی و زیست فیلترها
241 Evaluating the Efficiency of Vetiver Grass (Vetiver zizanioides L. NASH) in cleaning oil-contaminated soils in pilot scale Somayeh Ghanbarpour Mamaghani, Seyed Mohamad Mehdi Dastgheyb, Ebrahim Alaei, Hassan Tirandaz, Masome Shayan, Behnam Rasekh, Ali Ziaedini زیست پالایی و زیست فیلترها
242 Removal of nitrate and Phosphate ions from Shiraz Petrochemical Wastewater Using Microalgaes Mohammad Reza Talaghat, Mohammad Taghi Zare Chaharrahi زیست پالایی و زیست فیلترها
243 A review of applications and performance of algal sorbents in bioremediation of heavy metals Nooshin Hashemi, Mostafa Noroozi, Reza Dabbagh, Sama Baradaran زیست پالایی و زیست فیلترها
244 Degradation of 17α-ethynylestradiol by isolated cultures from activated sludge in wastewater treatment plants Mahsa Sedighi, Simin Naseri زیست پالایی و زیست فیلترها
245 A review of the electrokinetic method to remediate contaminated soil Gholamreza Asadollahfardi, Mahdiyeh Sadat Torabi زیست پالایی و زیست فیلترها
246 Removal of Hydrogen Sulfide from Biogas Using Biological Technologies – A Review Masumeh Shaeyan, Ali Ziaedini, Seyed Mohamad Mehdi Dastgheib, Behnam Rasekh زیست پالایی و زیست فیلترها
247 Study of phytoremediation in some plants Shahrzad Sadeghi, Faeze Fazeli زیست پالایی و زیست فیلترها
248 Investigation of Phytoremediation Potential of Ornamental Plant marigold (Calendula officinalis) in lead-contaminated Soil Mohammad Sadegh Sadeghi, Nima Ahmadi زیست پالایی و زیست فیلترها
249 Microbial degradation of petroleum hydrocarbons in contaminated soils: mechanisms of action Samira Pakdel, Firoozeh Gholami, Ali Beheshti Ale Agha, Alireza Habibi, Rouhallah Sharifi زیست پالایی و زیست فیلترها
250 Growth response and phytoremediation efficacy of Daisy (Bellis perennis) in lead-contaminated Soil Mohammad Sadegh Sadeghi, Nima Ahmadi زیست پالایی و زیست فیلترها
251 Water and soil treatment by rhamnolipid biosurfactant Fatemeh Diba, Babak Mokhtarani, Reza Panahi زیست پالایی و زیست فیلترها
255 Chemical modification of raw rice husk and investigation of its performance as a flocculant in synthetic wastewater Reza Panahi, Elham Jahedi انعقاد و لخته سازی
256 Study of the Effect of Natural Zeolite Particles on the Instability of Oil in Water Emulsions Sajad Dinari, Fatmeh Eslami, Ramin Karimzadeh انعقاد و لخته سازی
257 The synthesis of polyaluminum chloride and its application to treat wastewater Mehdi Ravi, Reza Panahi انعقاد و لخته سازی
258 BPA removal efficiency from real wastewater using electrocoagulation Meisam Darabi, Jalal Shayegan انعقاد و لخته سازی
260 Pollution management of waste drilling fluids in oil and gas wells Morteza Esfandyari, Alireza Yahaghi, Mojtaba Esfandyari فرایندهای نوین در پالایش محیط زیست
261 New methods for acid gases recovery from natural gas in sweetening plant Seyede Kosar Taghavi Sangdehi, Reza Abedini فرایندهای نوین در پالایش محیط زیست
262 Advanced methods for removal of organosulfur pollutants from liquid ‎fuels Azam Akbari فرایندهای نوین در پالایش محیط زیست
263 Recovering and providing the best scenario for the gases sent to the flare in the ten phases of the south pars gas complex Hanzaleh Moradi, Mahmoud Torabi Angaje فرایندهای نوین در پالایش محیط زیست
264 The best operating solution for controling the process and preventing enviromental hazards using specialized software Hanzaleh Moradi فرایندهای نوین در پالایش محیط زیست
265 Waste management of drilling mud, investigation of environmental effects Maryam Edalatfar, Farshad Yazdani فرایندهای نوین در پالایش محیط زیست
266 The effects of gases carbon monoxids ,oxide sulfur, hydrocarbons and nitrogen oxids out of flare health life and surrounding them. Hanzaleh Moradi فرایندهای نوین در پالایش محیط زیست
270 CFD simulation of blade shape effect on mixing quality in the gas-liquid agitated vessel Amir Heidari مدل سازی و شبیه سازی
271 Sensitivity analysis of the monoethanolamine degradation model in CO2 capture process Shayan Mirzaee Rasekh, Seyed Hossein Mazloumi, Hossein Hosseinzadeh Chaboki مدل سازی و شبیه سازی
272 Updating the parameters of existing model for prediction of gas hydrate formation conditions in aqueous electrolyte solutions Kiumars Hoseini, Jafar Javanmardi مدل سازی و شبیه سازی
273 Effect of the Kihara Potential parameters on methane + Carbon dioxide hydrate formation conditions Saeed Avaji, Jafar Javanmardi مدل سازی و شبیه سازی
274 Predicting the wax disappearance temperature at high pressures using different activity coefficient models Fatemeh Shariatrad, Jafar Javanmardi, Khashayar Nasrifar مدل سازی و شبیه سازی
275 A Study on the Effective Parameters to Increase Production of Sulfur Recovery Unit in the Ilam Refinery Asma Taherinia, Farhad Shahraki, Mir Mohammad Khalilipour, Mohammad Reza Sardashtibijandi, Shahin Kharaji مدل سازی و شبیه سازی
276 Numerical Investigation of Nox Reduction by Inlet Evaporative Cooling in a Gas Turbine Power Plant Mohammad Ebadian, Ghodrat Ghassabi مدل سازی و شبیه سازی
277 Mathematical Models of bioprocesses in Bioreactors Mohsen Alipour, Mohammad Dianati Tilaki مدل سازی و شبیه سازی
278 Absorption of carbon dioxide into aqueous Monoethanolamine + 1,3 Diaminopropane Mixture Solution: Solubility, Mass Transfer, Reaction Kinetics, Simulation Siavash Riahi, Mojgan Abbasi, Mohammad Hamedi مدل سازی و شبیه سازی
279 Design and Characterization of a High-Performance Curved-Blade Static Mixer for Use in Wastewater Treatment at Hassan Mahmoodi, Kiyanoosh Razzaghi, Farhad shahraki مدل سازی و شبیه سازی
280 Toxicity assessment tests for the protection of the aquatic environments Parvin Sadeghi سایر فرآیندهای مرتبط
281 Yeast separation from water suspension in mini hydrocyclone Mahmoud Habibian, Alireza Fazlali سایر فرآیندهای مرتبط
282 Use of Nano-composites in removing pollutants Mahsa Alimohammadi, Bita Ayati سایر فرآیندهای مرتبط
283 Study of microbial quality of drinking water in villages of Astaneh Ashrafiyeh in winter 1395-1396 Zahra Ghavami pour lahiji, Adeleh Saedi فرآیندهای استریل سازی و ضد عفونی آب، خاک و هوا (کلرزنی، اشعه مافوق بنفش، اوزون)
284 Lactic acid production using the immobilized Rhizopus oryzae: effect of loofa sponge and mineral kissiris as the cell supports Sahar Zandkhaneh Shahri, Farzaneh Vahabzadeh سایر فرآیندهای مرتبط
285 Industrial wastewaters treatment by hydrodynamic cavitation method Mohammad Vakili Sadeghi, Ali Pirouzi سایر فرآیندهای مرتبط
286 Effect of Nano-iron fertilizer in contaminated soil with Manganese on Dill Mohammad Hanifi, Faezeh Fazeli, Shahin Sharafaldin Shirazi سایر فرآیندهای مرتبط
287 Water refining system of stone-cutting factories: proposed hydrocyclone method Afshin Naderi, Mahmoud Habibian, Mohsen Masoudian سایر فرآیندهای مرتبط
288 Advanced Weak Wastewater Treatment by Carbon Active and Activated Sludge Mixture Sasan Zahmatkesh, Ali Pirouzi, Mohsen Nosrati فرآیندهای هوازی و بی هوازی
289 Investigating on biofouling in cooling water systems: mechanisms, problems, and remedies Ali Firoozabadi, Kobra Pourabdollah رسوب زدایی
290 Basin-type Solar Still Productivity Enhancement Using Porous Materials and Changing the Glass Cover Geometry Hamid Moghadam Deymeh, Fatemeh Navabnia نمک زدایی
291 Review of DAF Separators Challenges and ways to overcome Rashed Rashidi, Karim Ghasemi Panah, Ebrahim Alaiee شناور سازی با هوای محلول

گواهی های قابل ارائه در روز برگزاری کنفرانس:

  • گواهی حضور در کنفرانس: به فردی که در روز کنفرانس در محل برگزاری حاضر است و پیشتر در وب سایت کنفرانس ثبت نام نموده و هزینه مربوط را پرداخت کرده باشد.
  • گواهی ارائه مقاله: به فردی که در روز کنفرانس، پوستر را در محل پیش بینی شده نصب نماید و در زمان داروی کنار پوستر حضور داشته باشد. این گواهی به نام شخصی که مقاله را از طریق وب سایت کنفرانس ارسال کرده صادر میگردد. این گواهی حاوی نام مقاله و اسامی تمام نویسندگان است. با تصمیم کمیته علمی نوع ارائه مقاله (پوستر) در گواهی ها ذکر نمیگردد.
  • گواهی مالی: به فردی که هزینه ثبت نام را پرداخت نموده است.

گواهی های بالا به نام فردی صادر می گردد که در وب سایت ثبت نام کرده، مقاله ارسال کرده و هزینه را پرداخت کرده باشد.

  • گواهی داوری: به اعضای محترم هیات علمی که در فرایند داوری مقالات مشارکت داشته اند.

برای اطمینان از تایید پرداخت توسط دبیرخانه: دو روز بعد از انجام پرداخت در صفحه کاربری به بخش "پرداخت حق ثبت نام و نقص مدرک" بروید.

 در این صفحه مبلغ "پرداختی بدون تاخیر"  و "پرداختی تایید نشده" را بررسی فرمایید.

در صورت وجود تعارض به دبیرخانه ایمیل بزنید.

باتشکر

 

نحوه اصلاح مقاله:

ابتدا فایل مقاله را اصلاح نمایید.

به داخل سامانه بروید (ورود به سامانه)

به قسمت "مقالات من" بروید.

بر روی گزینه "اصلاح" را کلیک کنید.

فایل مقاله را بارگذاری نمایید.

در پایین صفحه بر روی گزینه "ثبت" را کلیک کنید.

بهتر است مقاله بارگذاری شده را مجدد از سایت دانلود کنید و چک نمایید که نسخه ویرایش مقاله باشد.

انجمن ایمنی زیستی ایران به لیست حامیان کنفرانس اضافه شد. این انجمن به منظور گسترش و پیشبرد ایمنی زیستی و ارتقای این فناوری و توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های مربوط به ایمنی زیستی و نقد عملکرد دستگاه‌ها و اظهار نظر در موارد یاد شده با همکاری جمعی از متخصصین و پیشکوستان این علم در کشور و کسب مجوز از کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1382 تأسیس شده است.

اطلاعات بیشتر در مورد انجمن در وب سایت http://biosafetysociety.ir در دسترس است

فرایند های سولفورزدایی از نفت و گاز، تیمار کاستیک مستعمل، فروشویی زیستی، فرایندهای خالص سازی و جداسازی انواع گازها، گیاه پالایی، اقتصاد و محیط زیست، به کارگیری فناوری های جغرافیا در محیط زیست، و...   در دسته بندی "سایر فرایندهای مرتبط" قرار می گیرند.

انجمن علوم خاک ایران به لیست حامیان کنفرانس اضافه شد.  این انجمن در ابتدا با نام انجمن گروه خاک شناسی از سال ۱۳۵۱ با هدف همبستگی بیشتر بین دانشجویان و اعضای آموزشی، بحث و تبادل نظر در مسائل آموزشی و همکاری در برگزاری کنفرانس ها و گردش های علمی  تشکیل شده و در سال ۱۳۵۳ تحت شماره ۱۶۱۴ با نام انجمن خاک شناسی به ثبت رسید.  انجمن علوم خاک ایران عضو رسمی اتحادیه بین المللی علوم خاک می‌باشد.

اطلاعات بیشتر در مورد انجمن در ادرس soiliran.org در دسترس است.

کنفرانس ملی فرایندهای پالایش آب هوا و خاک مورد حمایت انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. انجمن بیوتکنولوژی ایران با بهره‌گیری از توان فکری و علمی متخصصین بیوتکنولوژی کشور در جهت توسعه و گسترش این فناوری مهم روز، در تاریخ ۱۳۷۶/۱۰/۲۱ با مجوز کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسما تأسیس و به ثبت رسیده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد انجمن بیوتکنولوژی به وب سایت biotechsociety.ir مراجعه فرمایید.

در حال نمایش صفحه: 1 از 2
1